Home » Killing Everyone with Blonde Hair – Yandere Simulator Challenge

Killing Everyone with Blonde Hair – Yandere Simulator Challenge

by eigaActually have the in-game blonde hair in the thumbnail

♡ Hit List ♡
Raibaru Fumetsu
Seiyo Akanishi
Freddy
Daphne
Himari Fujita
Umeji Kizuguchi
Hokuto Furukizu
Gaku Hikitsuri
Hayanari Tsumeato
Dairoku Surikizu

Instagram – https://www.instagram.com/wuff_the_dog/
Tumblr – https://wuff-the-dog.tumblr.com/

Thanks for watching! 🙂